ANASAYFA arrow YANIT'TAN HABERLER arrow WEB SİTESİ DUYURULAR arrow Elektronik Ortamda Düzeltme Beyannamesi Verilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Elektronik Ortamda Düzeltme Beyannamesi Verilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Yazdır E-posta


 

       Bilindiği gibi Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesine, 5398 sayılı Kanunun 23/a maddesi ile eklenen ve 21.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren fıkra uyarınca, kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilmekte ve bu ileti tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına tebliği yerine geçmektedir.

       Maliye Bakanlığı mükerrer 257. maddenin kendisine vermiş olduğu yetkiye istinaden, elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin kanuni sürelerinden sonra da elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin teknik yapıyı oluşturduktan sonra, "351 Sıra No’lu V.U.K. Genel Tebliği" ile, 13.10.2005 tarihinden itibaren, zorunluluk kapsamına giren mükelleflerce ister kanuni süresi içerisinde, isterse kanuni süresinden sonra kendiliğinden ya da pişmanlık talepli olarak verilecek beyannamelerin elektronik ortamda kabul edileceğini açıklamış bulunmaktadır. Yapılan düzenleme zorunluluk şeklinde değildir. İsteyen mükellefler beyannamelerini kağıt ortamında verebilirler, ancak bu takdirde aşağıda açıklandığı üzere, beyannamelerini elektronik ortamda vermedikleri için özel usulsüzlük cezasına katlanırlar.

       1.) Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması:

             1.1.) Beyannamelerin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Verilmesi:

                    V.U.K.’nun mükerrer 355. maddesinin sonuna 5398 sayılı Kanunla eklenen ve 21.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren fıkra uyarınca, elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin kanuni süresi içerisinde elektronik ortamda verilmeyip, kanuni süresinin sonundan başlayarak birinci 15 gün içinde elektronik ortamda verilmesi halinde uygulanması gereken özel usulsüzlük cezası 1/4 oranında, bu süreyi takip eden ikinci 15 günlük süre içinde yine elektronik ortamda verilmesi halinde ise ½ oranında uygulanmaktadır

                    Beyannamelerin kanuni süresi ve bunu takip eden birinci ve ikinci 15 günlük süreler de geçtikten sonra kağıt ortamında veya elektronik ortamda verilmesi veya bu beyannamelerin verilmediklerinin idarece tespit edilmesi halinde mükerrer 355. maddede yazılı özel usulsüzlük cezası tam olarak kesilmektedir.

                    Beyannamelerin kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilmesi durumunda da, beyannamelerin kanuni süresi içinde ve elektronik ortamda verilmemiş olmasından dolayı yukarıda açıklandığı şekilde özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Ancak elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan ve kanunî süresi içerisinde elektronik ortamda verilmiş bulunan bir beyannameyle ilgili olarak, kanunî süresi geçtikten sonra gerek kendiliğinden gerekse de pişmanlık talepli olarak elektronik ortamda ek beyanname verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası uygulanmaz.

             1.2.) Beyannamelerin Kanuni Süresi İçerisinde ve Kağıt Ortamında Verilmesi:

                    Elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu bulunan beyannamelerin elektronik ortamda verilmeyerek ilgili vergi dairesine elden veya posta vasıtasıyla ve kanunî süresi içerisinde verilmesi durumunda, bu beyannamelerle ilgili tahakkuklar derhal verilecek ve bu beyannameler kanunî süresinde verilmiş beyanname sayılacak olmakla birlikte, bunların mükellefleri adına (beyannamelerini elektronik ortamda vermemiş olmalarından dolayı) Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesinin 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı olan ve durumlarına uyan özel usulsüzlük cezası tam olarak kesilecektir. 

             1.3.) Kanuni Süresi İçerisinde Elektronik Ortamda Verilen Beyannameye Ek Olarak Kanuni Süresinden Sonra Kağıt Ortamında Beyanname Verilmesi:

                    Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan ve kanunî süresi içerisinde elektronik ortamda verilmiş bulunan bir beyannameyle ilgili olarak, kanunî süresi geçtikten sonra gerek kendiliğinden gerekse de pişmanlık talepli olarak kağıt ortamında ek beyanname verilmesi halinde de mükellefler adına Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezası uygulanmaz.

       2.) Vergi Ziyaı Cezası Uygulaması:

             2.1.) Beyannamelerin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Kendiliğinden Verilmesi:

                    Beyannamelerin kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden verilmesi halinde sadece V.U.K.’nun mükerrer 355. maddesinde yazılı olan özel usulsüzlük cezası uygulanmaz, anılan Kanunun 30, 341, 344 ve 352. maddeleri dikkate alınmak suretiyle, iki kat birinci derece usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezasının % 50’si mukayese edilerek yüksek olanı kesilir. Verilen beyanname üzerinden hesaplanan vergi tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilir. Kesilen ceza ise ihbarname ile mükellefe tebliğ edilir. Mükellef 30 gün içinde, bu cezayı dava konusu edebilir, uzlaşma isteyebilir veya V.U.K.’nun 376. maddesinde düzenlenmiş bulunan indirim müessesesinden yararlanmak suretiyle indirimli tutarı üzerinden veya bu imkandan yararlanmayarak tamamen ödeyebilir.

                    Bu açıklamalar süresinde verilmiş olan beyannamelere ek niteliğinde verilen düzeltme beyannamelerinin için de geçerlidir. Yani kendiliğinden verilen bu düzeltme beyannameleri için de % 50 vergi ziyaı cezası uygulanır. 

                    Düzeltme beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi sırasında, “kanuni süresinden sonra” seçeneğinin işaretlenmesi halinde, beyanname kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilmiş sayılır ve yukarıda açıklandığı şekilde vergi ziyaı cezası kesilir. Beyannamenin elektronik ortamda verilmiş olmasından dolayı tahahkuk fişi ve ihbarname ayrıca kağıt ortamında tebliğ edilmez, V.U.K.’nun mükerrer 257. maddesinde 5398 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca, tahakkuk fişi ve ihbarname elektronik ortamda düzenlenir ve mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu ileti tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına tebliği yerine geçer. 

             2.2.) Beyannamelerin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Pişmanlık Talepli Olarak Verilmesi:

                    Bilindiği gibi V.U.K.’nun “Pişmanlık ve ıslah” başlıklı 371. maddesi gereğince, beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle, bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermeleri hâlinde, haklarında ilgili maddede yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez.

                   Beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi halinde de bu imkândan yararlanılabilir. Keza süresinde verilmiş olan beyannamelere ek niteliğindeki düzeltme beyannamelerinin de pişmanlık talepli olarak verilmesi mümkündür. Elektronik ortamda düzeltme beyannamesi verilirken, süresinden sonra ise “DZT” seçeneğinin yanısıra "Pişmanlık Talepli (PIS)" seçeneği seçilmeli, kesinlikle "Kanuni Süresinden Sonra (KSS)" seçeneği işaretlenmemelidir. Bu seçim işleminin ardından “ÖZEL ONAY” butonu tıklanarak işlem tamamlanmalıdır.  Beyanname gönderilirken yanlışlıkla da olsa “pişmanlık talepli” yerine “kanuni süresinden sonra” seçeneğinin işaretlenmesi halinde % 50 vergi ziyaı cezası kesileceğinin unutulmaması gerekir.

             2.3.) Düzeltme Beyannamesi Verilirken Yanlışlıkla “Pişmanlık Talepli” Yerine “Kanuni Süresinden Sonra” Seçeneğinin İşaretlenmesi Halinde Kesilen Ceza Düzeltilebilir mi?

                    Yukarıda açıklandığı üzere, düzeltme beyannamesi verilirken dikkatli olunması gerekmekte olup, kanuni süresinden sonra verilen düzeltme beyannamesinin "Pişmanlık Talepli (PIS)" olarak  verildiğine dair bölümün doğru işaretlenmesi çok önemlidir. Aksi takdirde % 50 vergi ziyaı cezasına maruz kalınabilir. Üstelik bu ceza elektronik ortamda tebliğ edilmekte olduğu için uzlaşma ve dava açma sürelerinin kaçırılması durumları ile de karşılaşılması ihtimali son derece yüksektir. Son dönemlerde karşılaştığımız olaylar, bu durumun yaygınlaştığını ve kesilen cezaların farkında olunmadan kesinleştiğini göstermektedir.

                    Konu ile ilgili temin edilebilen muktezalarda, “pişmanlık talepli” olarak verilmek istenirken yanlışlıkla “kanuni süresinden sonra” seçeneği işaretlenerek verilen düzeltme beyannameleri dolayısıyla kesilen vergi ziyaı cezalarına ilişkin düzeltme taleplerinin reddedildiği görülmektedir.

                    Bu cezaya muhatap olmamanın bir yolu da düzeltme beyannamesini, özel usulsüzlük cezasına katlanmak suretiyle, kağıt ortamında vermektir. 

                                                                Saygılarımızla

                                                                     YANIT
                                                   YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
                                                 VE DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
                                                              VERGİ BÖLÜMÜ


 
< Önceki   Sonraki >

Ücretsiz Üyelik

Giriş / Üye Ol

Ekonomi

Teklif İstek Formu

teklif-iste.png

Duyurular


  ** 2017/040 No'lu Sirkülerimiz Web Sitemize Eklenmiştir..
  ** 2017/039 No'lu Sirkülerimiz Web Sitemize Eklenmiştir..
  ** 2017/038 No'lu Sirkülerimiz Web Sitemize Eklenmiştir..
  ** Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması Gerekmektedir.
  ** K.D.V. İndirim İşlemleriyle İlgili Tebligatlar Hakkında Duyuru
  ** ÇSGB Bölge Çalışma Müdürlüğü Nezdinde İşyeri Bildirimlerinde Yapılması Gerekenler
  ** Muhtasar Beyannameler Üzerinde Ülke Genelinde Yapılan İnceleme
  ** Gelir İdaresi Başkanlığı, Mükelleflere Karne Vermeye Hazırlanıyor...
  ** Bildirimlerin Birleştirilmesi Sonrasında, ÇSGB İşyeri Tescili Yapılmamış Mükelleflere İlişkin Duyuru
  ** Sanayi ve Ticaret Odaları Aidat Ödemeleri
  ** Yeni Yatırım Teşvik Paketi Hakkında
  ** Elektronik Ortamda Düzeltme Beyannamesi Verilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  ** "Hisse Senetleri ve Geçici İlmuhaberler" Konulu Deloitte Makalesi
  ** 2009-52 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi
  ** Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Sınırlarının Yükseltilmesine İlişkin Süre...
  ** İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan Kira Ödemelerine İlişkin Duyuru
  ** Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Çocuklara Yönelik İnternet Sitesi
  ** Motorlu Taşıt Vergileri ve Cezalar Kredi Kartı ile Ödenebilecektir.
  ** Kredi Kartı Pos Cihazları ile Yapılan Satışların Kontrolüne İlişkin Maliye Bakanlığı Açıklaması
  ** Kredi Kartı Pos Cihazları ile Yapılan Satışlar Hakkında Maliye Bakanlığı Açıklaması
  ** Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Ödemeleri Hk.
  ** Basel II Uygulaması Ertelenmiştir.
  ** Mal ve Hizmet Alımlarında Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  ** Elektronik Ortamda Alınan Faturaların Muhafaza ve İbrazı
  ** Denetim Kadromuza Yeni Katılımlar
  ** Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan E-Fatura Sistemi İle İlgili Duyuru
  ** Sanayi Sicil Belgelerinin Alınmasında Değişiklik
  ** E-Beyanname Verilmesiyle İlgili Usul ve Esaslar
  ** Şirketimize ait "ttnet.net.tr" Uzantılı E-Mail Adresinde Değişiklik
  ** Borcu Yoktur ve Mükellefiyet Yazıları Elektronik Ortamda Alınabilecektir...
  ** Gelir İdaresi Başkanlığı Dilekçematik Hizmetini Devreye Sokmuştur...
  ** İnternet Üzerinden Verilecek Düzeltme Beyannameleri ile İlgili Usul ve Esaslar
  ** Yanıt Çalışanlarına ait @ Mail Adresleri
  ** Yanıt'tan Resimler

Vergi Takvimi

Temmuz 2022 Ağustos 2022 Eylül 2022
Pa Sa Ça Pe Cu Cu Pa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Önemli Linkler


Google

Google

Şu An Online

Hava Durumu

booked.net

Ziyaretçi Sayısı

Bugün1468
Haftalık3581
Aylık19396
Tümü620645